Partners GreentoColour®

Onze partners voor aanleg en onderhoud

klik op de logo’s om naar de sites te gaan

 

Onze partners voor het GreentoColour®-substraat

 

Onze partners in toepassingen

Onze business / strategische partners

Milieu Project Sierteelt

MPS ontwikkelt en beheert certificaten. Certificaten die ervoor zorgen dat duurzaamheid in de tuinbouwsector steeds meer verweven raakt in de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven. De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector. Hierbij staat niet alleen het milieu centraal. Ook op het gebied van kwaliteitszorg en sociale aspecten geeft MPS met certificaten vorm aan duurzaamheid. Zo reikt MPS de sector ‘tools’ aan om duurzaam ondernemen op de juiste manier te implementeren.

Griffioen Wassenaar is MPS-GAP gecertificeerd. Het MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: Traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-GAP is de volgende stap na MPS-ABC op de weg naar verduurzaming.

Meer informatie: www.my-mps.com

On the way to PlanetProof

‘On the way to PlanetProof’ is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Het bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier.

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Griffioen Wassenaar heeft in mei 2019 het ‘On the way to PlanetProof’-certificaat behaald

Meer informatie: www.planetproof.nl.

Stichting Groenkeur

Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers samen. Voor opdrachtgevers geldt dat zij kunnen vertrouwen op kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals en dat ze voldoen aan het convenant Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Stichting Groenkeur werkt sinds 1 januari 2019 samen met PlanetProof.

Het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten richt zich op de productie en de afzet van boomkwekerijproducten met bovenwettelijke eisen op het gebied van onder meer milieu. De kwaliteitseisen zijn gelijk aan die van het certificaat ‘On the way to PlanetProof’.

Griffioen Wassenaar heeft in juli 2019 het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten ontvangen.

Meer informatie: www.groenkeur.nl.

 

NL Greenlabel

NL Greenlabel is gespecialiseerd in het meetbaar verduurzamen van de leefomgeving.

Veel gemeenten en groenontwikkelaars willen weten: hoe groen zijn we bezig? Waar zitten we op de schaal van verduurzaming? NL Greenlabel is expert in het meetbaar maken van de groene omgeving. Om zo te komen tot een aantoonbaar gezonde woon-, werk- en leefomgeving die goed is voor zowel mens als natuur.

Al meer dan 160 bedrijven werken met de NL Greenlabel duurzaamheids-paspoorten. Het gaat om producenten, kwekers, architecten, ingenieurs en ngo’s. Zij gebruiken de planten, producten en materialen die, door een onafhankelijke expert panel beoordeeld zijn op zeven indicatoren.

Hét openbaar groen vasteplanten concept GreentoColour® van Griffioen Wassenaar heeft score A met het duurzaamheidspaspoort NL Greenlabel.

Meer informatie: www.nlgreenlabel.nl

Stichting Steenbreek

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding echt negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur.

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Kleine, lokale maatregelen zijn het meest effectief. Heel veel gemeenten nemen al maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen. Ongeveer 40% van het stedelijk gebied is in het bezit van particulieren. Dus iedere tegel eruit telt: in de eigen tuin, op straat, in de wijk en verder!

Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier! Griffioen Wassenaar is partner van Stichting Steenbreek.

Meer informatie: https://www.operatiesteenbreek.nl

Tuinbranche Nederland

Tuinbranche Nederland is de brancheorganisatie voor de gehele tuinketen. Het ledenbestand bestaat zowel uit fabrikanten, importeurs en groothandelaren in tuinartikelen (leveranciers) als uit groen- en tuincentra en tuinretail waar de verkoop van tuinartikelen centraal staat (retail).

Doel van Tuinbranche Nederland is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, het leveren van een relevante bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van een professionele tuinbranche en het succesvol ondernemen van de leden. Duurzame ontwikkeling, aandacht voor natuur en milieu en maatschappelijke betrokkenheid zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

HET GROEN BRANCHEPLAN
De ambitie is om als branche positief en actief bij te dragen aan een groene gezonde leefomgeving voor mens en dier. Meer hierover is te lezen in het vierde Groen Brancheplan.

Meer informatie: https://www.tuinbranche.nl

Onze partners in biodiversiteit

De Bijenstichting

De Bijenstichting zet zich in voor de bescherming van honing- en wilde bijen in Nederland. bijen, actie voeren tegen het gebruik van neonicotinoïden (bestrijdingsmiddelen die zeer giftig zijn voor bijen) en het stimuleren om bloemenlinten (bijenlinten) voor bijen aan te leggen.

Het doel van de samenwerking van de Bijenstichting met Griffioen Wassenaar is om consumenten te informeren over welke soorten Hello Garden vasteplanten bijen lokkende planten zijn. Meer informatie hierover is te vinden op onze site voor consumenten, www.HelloGarden.nl.

Meer informatie: www.bijenlint.nl

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Nederland Zoemt zorgt voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Meer informatie: www.nederlandzoemt.nl

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer, ze houdt zich bezig met voorlichting en educatie en verzamelt sinds 1990 vlindergegevens middels het Landelijk Meetnet Vlinders (in samenwerking met het CBS). Ook worden vlindergegevens door honderden vrijwilligers systematisch verzameld via de jaarlijkse tuinvlindertelling.

Meer informatie: www.vlinderstichting.nl